Vše o čerpadlech,
aneb odborníkem na tepelná čerpadla snadno a rychle

Doporučujeme

Tepelná čerpadla vzduch voda s novou technologií pro úsporné vytápění rodinného domu.

Tepelná čerpadla pro výhřev bazénu

Čtvrtecka.cz - odborník na malovaní a stěhování v Praze a okolí

 
Tepelná čerpadla

Představujeme tepelná čerpadla, 7. díl: Dotace na tepelná čerpadla – teorie a skutečnost

Představujeme tepelná čerpadla, 7. díl: Dotace na tepelná čerpadla – teorie a skutečnost

V dnešním příspěvku se dozvíme potřebné informace, které nás povedou k rozhodnutí, zdali budeme o státní dotaci na tepelná čerpadla (dále jen TČ) žádat, co k žádosti budeme předkládat, jaká je praxe u nás i v zahraničí, názor autora a další zajímavosti.

Vývoj dotací na tepelná čerpadla ze Státního fondu životního prostředí v letech 2003 a 2004 se vlivem naprosto nevhodně nastavených kritérií odrazil v počtu podaných žádosti a poskytnutí dotací. Došlo totiž ke kontrole auditů realizací z konce roku 2003 a začátku roku 2004 se zjištěnými závažnými nedostatky.

 

Nešťastný zákon


Nejzákladnější problém je v „paskvilu“ zákona, který se našim zákonodárcům podařilo schválit. Ve snaze získat dotace se mnoho auditů „poupravilo“ takovým způsobem, aby vyhovovaly přísným požadavkům na extrémní zateplení objektů, na které by mohla být dána dotace na tepelné čerpadlo. Výsledek kontrol auditů pak byl i jedním z neoficiálních důvodů k pozastavení dotací v roce 2006.

 

Úspěšnost 16 %


Státní program se postupně dostává do povědomí občanů a počet  žadatelů o podporu každoročně roste. V roce 2005 došlo v porovnání s rokem 2004 k navýšení celkového počtu podpořených projektů. V objemu poskytnutých finančních prostředků však došlo k podstatnému snížení poskytnutých podpor. Příčiny poklesu celkového objemu prostředků poskytnutých v rámci vyhlášených programů vyplývají jednak z nedostatečného zabezpečení zdrojů pro pokrytí uplatněných žádostí, jednak z možností pokrýt část požadavků u investičně náročných akcí ze zdrojů  EU. A tak v tomto roce  bylo v ČR instalováno cca 1 500 tepelných čerpadel v rodinných domech, z nichž asi u 242 byla schválena žádost o dotaci z fondu. To je 16% instalací. Zajímavým, ale důležitým aspektem pro vyhodnocení, zda-li dotaci žadatel obdrží, je ekonomická efektivnost a ekologický přínos.

 

Dotace na tepelná čerpadla 2006 - 2007


Státní fond životního prostředí (SFŽP) od 15.září 2006 přijímá (po kratší odmlce) v rámci programu 4A - Investiční podpora vytápění bytů a RD tepelnými čerpadly opět žádosti na udělení dotace na jejich pořízení. Fond na základě žádosti může rozhodnout o udělení dotace do 30% pořizovacích nákladů, maximálně však do výše 50 tis. Kč. Zajímavou podmínkou SFŽP pro poskytnutí dotace je, že o ní nemohou žádat domácnosti, které k TČ přechází z vytápění zemním plynem nebo PB. Dále je pak žadatel povinen nechat si zpracovat tzv. energetický audit tepelné ochrany objektu. Tento doporučujeme nechat si vyhotovit i v případě, kdy o dotaci žádat nebudete, a to z ryze praktických důvodů. Z pohledu zákona musí jít jen výhradě o lokální tepelná čerpadla pro vytápění, případně v kombinaci s jiným zdrojem, kde se to umožňuje, pouze pokud je tento přídavný zdroj svou povahou neobnovitelný. I v tomto případě se ale dotace vztahuje pouze na vlastní tepelné čerpadlo (včetně provedení vrtů, položení zemních kolektorů atp.). Součástí podpory také nejsou investice do posílení domovní přípojky el. energie a investice do samotného otopného systému. Žádosti na tento rok se přijímají jen do 30.září 2007 a přijímají je krajská pracoviště SFŽP.

 

Objekt, kde se TČ bude instalovat, musí splňovat následující základní podmínky pro udělení dotace :


• Tepelná ochrana budov dle ČSN. 
• Funkčnost zařízení.
• Doba jeho zkušebního provozu od zahájení nesmí být delší než 12 měsíců.
• Žadatelem je fyzická osoba.

 

Zažádáme?


A nyní se dostáváme k zajímavější části, kde si uvedeme dokumentaci potřebnou pro přijetí a vyhodnocení žádosti: 

 

1. Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem.
2. Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele.
3. Výpis z katastru nemovitostí nebo čestné prohlášení o vlastnictví nemovitosti.
4. Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení možnosti podpory z technického, ekonomického a ekologického hlediska.
5. Podrobný položkový rozpočet.
6. Energetický audit.
7. Předávací protokol o provedené tlakové zkoušce.
8. Fakturace.
9. Tři různé barevné fotografie formátu 9x13 cm dokládající realizaci zařízení, (z toho 1 fotografie zařízení instalováno).
10. Územní rozhodnutí.
11. Čestné prohlášení o tom, že v objektu se nepodniká; prohlášení o tom, že žadatel nemá nedoplatky vůči státu.
12. Kolaudační rozhodnutí.
13. Certifikát instalovaného zařízení.
14. Nepovinným dokladem může být protokol o zkoušce.

 

Dotace v EU


Ve vyspělejších státech EU mají tepelná čerpadla svou historii a ve svých počátcích byla jejich výstavba podporována dotacemi, úlevami na daních či speciálními sazbami tak, aby výhody užívání TČ vstoupili do obecného podvědomí. Vznikla tak vlna zájmu o tuto novou technologii, která využívá tepelnou energii ze svého okolí a šetří tím drahocenné energetické zdroje. Po nastartování vlny instalací bylo od těchto dotací upuštěno, ale přesto se podíl instalací TČ stále rok od roku zvyšuje. Je to především otázka návratnosti instalace, která se pohybuje v rozmezí 4-7 let, ale také otázka cen energií. Dotace na pořízení TČ šly nejen z daní poplatníků, ale i z pokut, které byly uloženy za znečišťování životního prostředí.

 

Názor autora


Z  pohledu poskytování dotací do tohoto odvětví se přikláním ke stejné úrovni podpory státu do TČ, jaká byla investována do plynofikací obcí. Proč nebyli zájemci o připojení na dotované rozvody nuceni zateplovat RD jako je tomu u TČ? Proč k tomu nejsou nuceni odběratelé z dotovaných centrálních (třeba i ekologických) výtopen?

 

25.05.2007 - Otakar Hobza www.Svet-Bydleni.cz

Příspěvek do diskuze
:
:
:
Všechny položky jou povinné

Provozovatel nenese odpovědnost za příspěvky diskutujících a nevyjadřují názory provozovatele.
Vytvořilo Anawe
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.
Rozumím
x