Vše o čerpadlech,
aneb odborníkem na tepelná čerpadla snadno a rychle

Doporučujeme

Tepelná čerpadla vzduch voda s novou technologií pro úsporné vytápění rodinného domu.

Tepelná čerpadla pro výhřev bazénu

Čtvrtecka.cz - odborník na malovaní a stěhování v Praze a okolí

 

Obchodní podmínky

DOHODA
O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

 

 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli                                                                                                                                         

 

Marek Sochor, Nerudova 465, 276 01 Mělník, IČ: 72639377

 

na straně jedné (dále jen jako „Správce“)

 

a

 

Anawe s.r.o. obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 33007, se sídlem Ruská 886, 43601 Litvínov IČ: 28990218 zastoupena jednatelem: Janem Pokorným,

 

na straně druhé (dále jen jako „Zpracovatel“)

(Správce a Partner společně dále jen „Smluvní strany“).

 

 

PREAMBULE

 

 1. VZHLEDEM K TOMU, ŽE Správce je společnost zabývající se publikací, zprostředkováním, prodejem dalšími činnostmi a to i elektronickými médii jako jsou webové stránky a eshop

 

 1. VZHLEDEM k tomu, že Správce při své činnosti zpracovává v souladu s článkem 6, odst. 1, písm. c) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) osobní údaje svých zaměstnanců a případně dalších osob, které vykonávají práci v jeho provozovnách (dále jen „Subjekty údajů“), a to za účelem vedení předepsaných evidencí a plnění dalších povinností ukládaných pracovněprávními předpisy, předpisy o všeobecném zdravotním pojištění, předpisy o sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, daňovými předpisy a dalšími právními předpisy upravujícími vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, respektive upravujícími provozování provozoven společnosti Správce (dále jen „Osobní údaje“);

 

 1. VZHLEDEM k tomu, že Správce dále považuje za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku veškeré informace o své činnosti, s svých pracovištích, svých výrobcích, jejich složení, vlastnostech, výrobních postupech a technologiích, použitých materiálech, duševním a průmyslovém vlastnictví, obchodních partnerech, ekonomických údajích, obchodní a výrobní politice, cenách a cenové politice, o uskutečněných nebo připravovaných obchodech, a veškeré další informace týkající se společnosti MojeParty.cz, takové samotné, pokud tyto informace nejsou veřejně přístupné (dále jen „Důvěrné informace“);

 

 1. VZHLEDEM k tomu, že Správce poskytuje Zpracovateli služby spočívající ve spolupráci na výše uvedených elektronických médiích (dále jen „Služby“);

 

 1. VZHLEDEM K TOMU, ŽE Zpracovatel může v rámci poskytování Služeb přijít do styku s Osobními údaji anebo Důvěrnými informacemi;

 

 1. VZHLEDEM K TOMU, ŽE Správce  má eminentní zájem na důsledné ochraně Osobních údajů a Důvěrných informací a na plnění veškerých povinností, které pro nakládání a zpracování Osobních údajů ukládají tuzemské a Evropské právní předpisy, zejména pak GDPR,

 

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY následující dohodu o ochraně osobních údajů a obchodního tajemství (dále jen „Dohoda“): 

 

I.

Závazek mlčenlivosti

 

 1. Zpracovatel se touto Dohodou zavazuje zachovat naprostou mlčenlivost (i) o všech Osobních údajích a (ii) o všech Důvěrných informacích (Osobní údaje a Důvěrné informace jsou dále společně označovány též jen jako „Utajované skutečnosti“), ať už Utajované skutečnosti obdrží od Správce nebo se s nimi seznámí jinak v rámci poskytování Služeb pro Správce či s nimi přijde do styku náhodou či nedopatřením. Je povinen Utajované skutečnosti chránit před prozrazením třetím osobám nebo zneužitím třetími osobami.

 

 1. Zpracovatel se zavazuje, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu Správce, neposkytne ani nezpřístupní žádnou Utajovanou skutečnost jakékoliv třetí osobě (vyjma jeho zaměstnanců nebo dalších osob, které u něj vykonávají práci a které se v rámci plnění jejich pracovních úkolů při poskytování Služeb Správce dostanou do styku s Utajovanými skutečnostmi). Zpracovatel též odpovídá za jakoukoliv indiskreci, které by se dopustili jeho zaměstnanci nebo jiné osoby, které u něj získají přístup k Utajovaným skutečnostem, ať již se k Utajovaným skutečnostem dostanou v souladu s touto Dohodou nebo nedovoleně či nedopatřením, a odpovídá též za jakýkoliv jiný únik Utajovaných informací, k němuž by došlo u Zpracovatele z jiných důvodů. 

 

 1. Zpracovatel je povinen s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zacházení s Utajovanými skutečnostmi i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob (v případě Osobních údajů) a pro práva a oprávněné zájmy Správce (v případě Důvěrných informací), jež s sebou zacházení s Utajovanými skutečnostmi nese, zavést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení Utajovaných skutečností odpovídající danému riziku.  

 

 1. Zpracovatel je zejména povinen přijmout taková opatření, která spolu s jeho vnitřními postupy povedou k zamezení, odhalování a zvládání případů porušení zabezpečení Utajovaných skutečností a zohlední zejména rizika, která představuje zacházení s nimi, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztrátu, změnu nebo neoprávněné poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak používaných Utajovaných skutečností. Mezi taková opatření může patřit mimo jiné: přesně stanovit pravidla pro práci s danými informačními systémy, zajistit, aby informační systémy používaly pouze oprávněné osoby, aby tyto osoby měly přístup pouze k Utajovaným skutečnostem odpovídajícím oprávnění těchto osob, pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly Utajované skutečnosti zaznamenány nebo jinak používány a zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům, zejména prostřednictvím nastavení hesel, přístupových práv, šifrování, centrálního pultu ochrany, dokumentace k přijatým technicko-organizačním opatřením, zámků, mříží apod.

 

 1. Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu, jakmile zjistí indiskreci nebo porušení zabezpečení Utajovaných skutečností, ohlásit to Správci.

 

 1. Zpracovatel si není oprávněn bez předchozího souhlasu společnosti Správce pořizovat jakékoliv kopie Utajovaných skutečností či jejích částí, bez ohledu na to, zda v listinné nebo elektronické podobě. Správce je oprávněn kdykoliv žádat vrácení veškerých nosičů Utajovaných skutečností, které Zpracovatel získal a zničení všech jejich kopií, které byly pořízeny, a to bez ohledu na jejich formu a bez ohledu na to, zda byly pořízeny se souhlasem anebo bez souhlasu Správce. 

 

 1. Po skončení spolupráce Správce, je Zpracovatel v souladu s rozhodnutím Správce povinen všechny záznamy Utajovaných skutečností buď vymazat, nebo je vrátit Správci a vymazat všechny existující kopie, pokud není zákonný důvod k uložení daných Utajovaných skutečností.

 

 1. Zpracovatel je povinen postupovat při zacházení s Utajovanými skutečnostmi s odbornou péčí, řídit se pokyny Správce, jednat v souladu s jeho zájmy a dodržovat veškeré tuzemské i Evropské právní předpisy včetně GDPR.

 

 

II.

Ustanovení společná a závěrečná

 

 1. Tato Dohoda a veškeré právní vztahy z ní plynoucí se řídí právním řádem České republiky a přímo závaznými předpisy Evropské unie, zejména GDPR.

 

 1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma Smluvními stranami. Závazky plynoucí z této Dohody trvají i po skončení spolupráce Smluvních stran založené Základní smlouvou nebo jakýmkoliv jiným ujednáním Smluvních stran.

 

 1. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran převezme po jednom vyhotovení.

 

 1. V případě prokázaného porušení závazků Zpracovatele vyplývajících z této Dohody je Zpracovatel právně odpovědný za všechny následky včetně náhrad škod vyplývající a související z porušení této Dohody, a této skutečnosti si je vědom. Za porušení této Dohody se považuje zejména také jakákoliv indiskrece či únik Utajovaných skutečností ve smyslu odst. 1.2. této Dohody.

 

 1. V případech, kdy jakýkoli závazek podle této Dohody, který má být splněn jednou Smluvní stranou, lze rozumně splnit pouze se součinností druhé Smluvní strany, poskytne druhá Smluvní strana na žádost první Smluvní strany této straně jakoukoli takovou rozumnou součinnost.

 

 1. Tuto Dohodu lze měnit a doplňovat pouze písemnou formou.  

 

 

Na důkaz toho, že Smluvní strany se s touto Dohodou řádně seznámily, přečetly ji a plně pochopily a že tato Dohoda představuje řádný a vážný projev jejich svobodné vůle a že ji neuzavřely v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek, připojují Smluvní strany své podpisy.

 

 

V Litvínově, dne datum podle vzniku GDPR povinnosti

 

Zpracovatel:                                                                                                    Správce:

 

 

                                                                                                                       Marek Sochor

 

                                                                                  

Anawe s.r.o.                                                                                                  

Jan Pokorný                                                                                                   

Vytvořilo Anawe
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.
Rozumím
x